مطالعه ای در مورد عملکرد پوسته پوسته مهره با دود سیلیس