استفاده از نمادها در استخراج طلا در مزارع طلا غنا محدود است