موافقت به بهره برداری از کارخانه خرد کردن در اجاره در منطقه راستان