دستگاه های خرد شده خرد کردن خرد کننده برای خرد کردن فرستنده