اسانس دیاتومه به عنوان عایق مورد استفاده قرار می گیرد