تحقیقات در مورد یک سیستم استخراج زغال سنگ هیدرولیکی گمانه ای