جداساز مغناطیسی با دوام و پایدار طراحی جدید با قیمت عالی