روتر cnc سنگی از ماشینهای پرداخت سنگ مرمر استفاده می کرد