شرکتهای مالی آفریقا برای معادن کارخانه های اینکنیا