رهبر به طور گسترده ای دستگاه لایه برداری و دفع کننده چربیهای معدنی