دستگاه چند میل که در کارخانه گجرات مورد استفاده قرار می گیرد