گیاهان سودآوری سنگ آهن در بنگال غربی بیدار می شوند