چاپگر در حال ایجاد یک صدای فشرده کننده یا فشار است