بارودا کار تجاری کارخانه آسیاب کوچک را آغاز می کند