اندازه کوچک در مقابل ، پروانه برخورد سنگ شکن عمودی