طبقه بندی کننده چرخشی جداکننده مغناطیسی با شدت بالا مرطوب