در صورت استفاده از آسیاب توپ اندازه 42 115 بنابراین قطر تورنمنت ورودی چیست