برای مجوز جدید باشگاه و اجازه tamilnadu اقدام کنید