آسترهای آسیاب در آستر پوسته انتهایی تخلیه با شکست مواجه می شوند