بسیاری از تن در یک متر مکعب سنگ شکن در حال اجرا است