استفاده از کوارتزیت مورد استفاده در آسیاب کردن دانه